UK office of IDEA StatiCa s.r.o.
Email: info@ideastatica.uk
Phone: +44 (0) 20 3579 9397
Connect with us

Έκδοση 7.1

Η νέα έκδοση 7.1 φέρνει για ακόμα μία φορά περισσότερες καινοτομίες στο IDEA StatiCa! Σε αυτή την ενδιάμεση έκδοση δόθηκε βάρος τόσο στην απλοποίηση του προγράμματος ως προς την φιλικότητα προς τον χρήστη, αλλά και αρκετά νέα στοιχεία και νέες μεθόδους ανάλυσης και μοντελοποίησης στα επιμέρους στοιχείας μία ς σύνδεσης – κοχλίες και συγκολλήσεις.
Αυτή η έκδοση είναι δωρεάν για όλους τους κατόχους της έκδοσης 7, οι οποίοι μπορούν να την κατεβάσουν από την σελίδα μας  Downloads. 
Δείτε παρακάτω τα νέα στοιχεία και βελτιώσεις:
Οπτικοποίηση των ελέγχων μέσω “Traffic lights"

Η πιο οπτικά εμφανής βελτίωση της έκδοσης 7.1 είναι ο νέος τρόπος οπτικοποίησης των κανονιστικών ελέγχων πάνω στο 3D μοντέλο. Συγκεκριμένα οι έλεγχοι όλων των στοιχείων χωρίζονται στις κάτωθι κατηγορίες, οι οποίες ξεχωρίζουν από το χρώμα τους:

  • Χαμηλής χρήσης (γκρι)
  • Βέλτιστης χρήσης (πράσινο)
  • Κρίσιμης χρήσης (πορτοκαλί)
  • Αστοχίας (κόκκινο)

Το τμήμα Design του προγράμματος προσφέρει πλέον μόνο αυτόν τον τρόπο οπτικοποίησης. Όλες οι άλλες μέθοδοι οπτικοποίησης ελέγχων είναι διαθέσιμοι στο Τμήμα Check.

Επίσης, μπορείτε πλέον να κάνετε κλικ σε ένα στοιχείο μία σύνδεσης πάνω στο 3D μοντέλο, και το αντίστοιχο manufacturing operation θα επιλεγεί αυτόματα, ώστε να επεξεργαστείτε τις επιλογές του.

Προεντεταμμένοι κοχλίες

Έχουμε ενσωματώσει την δυνατότητα προεντεταμμένων κοχλιών, μία από τις μεγαλύτερες απαιτήσεις των χρηστών μας! Το IDEA StatiCa Connection κάνει πλέον έλεγχο λειτουργικότητας (SLS) για προεντεταμμένους κοχλίες, και αν υπάρχει φαινόμενο ολίσθησης, οι κοχλίες δεν ικανοποιούν τον έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται ο κανονικός έλεγχος οριακής κατάστασης αστοχίας (ULS) με τον οποίο ελέγχεται η ικανότητα των κοχλιών.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να καθορίσει το Pretension force factor και το Friction coefficient, ώστε να προσαρμόσει το φαινόμενο της προέντασης στα μέτρα του.

Στο παρακάτω παράδειγμα μπορείτε να διαπιστώσετε την διαφορά ανάμεσα σε κανονικούς και προεντεταμμένους κοχλίες στην ίδια σύνδεση, η οποία φορτίζεται με αξονική δύναμη μόνο. Στην πρώτη εικόνα βλέπετε την φέρουσα ικανότητα των ελασμάτων στην περίπτωση των κανονικών κοχλιών:

Εάν ελέγξουμε την ίδια σύνδεση με προεντεταμμένους κοχλίες, μπορείτε να δείτε την μικρότερη παραμόρφωση και την ομοιόμορφη κατανομή των διατμητικών τάσεων.

Αλληλεπίδραση διατμητικών και εφελκυστικών τάσεων στους κοχλίες

Το IDEA StatiCa Connection μπορεί πλέον να ελέγξει τους κοχλίες λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση των διατμητικών και εφελκυστικών τάσεων. Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει “Bearing”, τότε οι έλεγχοι αυτοί γίνονται ξεχωριστά.

Νέο μοντέλο ανάλυσης συγκολλήσεων με πλαστική συμπεριφορά

Μία πολύ σημαντική βελτίωση στην έκδοση 7.1, είναι η δυνατότητα ακόμα πιο ακριβούς υπολογισμού των συγκολλήσεων, μέσω ενός νέου μοντέλου ανάλυσης. Οι συγκολλήσεις πλέον μοντελοποιούνται μέσω ενός ειδικού ελαστοπλαστικού στοιχείου που μπαίνει ανάμεσα στα ελάσματα, και μέσω της μη-γραμμικής ανάλυσης καθορίζεται η ελαστοπλαστική συμπεριφορά στο αντίστοιχο στερεό συγκόλλησης.

Τα αποτελέσματα είναι πιο ακριβής με αυτή την ανάλυση (μακριές συγκολλήσεις, όχι πλήρως άκαμπτοι κόμβοι), αλλά ταυτόχρονα είναι διαθέσιμη και η πρότυπη ανάλυση των προηγούμενων εκδόσεων, για γρήγορο προσχεδιασμό πολύπλοκων συνδέσεων.

plasticweld-2
Σεισμικές λεπτομέρειες

Ο σχεδιασμός κόμβων σε σεισμικές περιοχές απαιτεί ειδικούς τύπους λεπτομερειών. για αυτό έχουμε ενσωματώσει την εισαγωγή εγκοπών (notches) για κορμούς δοκών και ειδικές εγκοπές “dog bone” για πέλματα δοκών, για να ενισχύσουμε την πλαστική άρθρωση στο μέλος.

Τεύχος υπολογισμών

Έχουμε αφαιρέσει το αντικείμενο Results στον Πλοηγό, και ενσωματώσαμε ένα νέο τρόπο επιλογής των περιεχομένων:

  • Current item
  • All items
  • Selected items
BIM σύνδεση με AxisVM και RFEM μέσω wizard

Υπάρχει ένας νεός wizard για την άμεση σύνδεση μεταξύ IDEA StatiCa Connection και Axis VM / RFEM. Ο μηχανικός μπορεί να μοντελοποιήσει και να αναλύσει την κατασκευή σε ένα από τα αυτά τα προγράμματα, να επιλέξει τον κόμβο που θέλει με τα συνδεόμενα μέλη, και να τα εξάγει απευθείας στο IDEA StatiCa Connection για να σχεδιάσει και να ελέγξει τον κόμβο.

Στρεπτική ικανότητα του κόμβου

Η στρεπτική ικανότητα του κόμβου είναι μία σημαντική ιδιότητα, ειδικά στην περίπτωση σεισμικής ανάλυσης. Προσφέρει πληροφορίες σχετικά με την πλαστιμότητα της σύνδεσης και την ικανότητα απελευθέρωσης ενέργειας. Η τιμή της υπολογίζεται για 15% πλαστική παραμόρφωση και αναφέρεται στον πίνακα αποτελεσμάτων.

Διόρθωση γεωμετρίας σε σχεδόν παράλληλα ελάσματα

Τα μέλη μίας σύνδεσης πολύ συχνά δεν ευθυγραμμίζονται σε ένα επίπεδο. Στην περίπτωση σχεδόν παράλληλων ελασμάτων, στην πραγματικότητα τα ελάσματα λυγίζονται ελαφρά. Αυτό είναι κυρίως ένα μαθηματικό πρόβλημα στον υπολογισμό, το οποίο έχει λυθεί προγραμματιστικά πλέον στο IDEA Connection.

Πίνακας αποτελεσμάτων για κοχλίες (απλοί, προεντεταμμένοι, αγκύρια)

Με σκοπό την ευκολότερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων για κοχλίες, έχουμε αναδιοργανώσει τον πίνακα των αποτελεσμάτων σε τρία ξεχωριστά γκρουπ:

  • Κοχλίες (απλοί)
  • Προεντεταμμένοι κοχλίες
  • Αγκύρια
Νέοι τύποι διατομών

Έχουμε ενσωματώσει νέους τύπους διατομών στο IDEA StatiCa 7.1 – Διατομή τύπου Τ ως μέρος μίας Ι διατομής, και γενική (ελεύθερη) διατομή ψυχρής έλασης μέσω ειασγωγής από πίνακα.

Εισαγωγή περιγράμματος για γενικά ελάσματα μέσω DXF

Για μία ακόμα πιο έυκολη δημιουργία πολύπλοκων ελασμάτων, προσφέρουμε πλέον την δυνατότητα να εισαχθεί το περίγραμμα (και με οπές) μέσω ενός αρχείου DXF. Μία ακόμα απαίτηση των χρηστών έγινε πραγματικότητα!

Θέλετε να διαπιστώσετε και εσείς τις δυνατότητες?